Játék Androidra

Belépés

E-mail cím:
Jelszó:

Szavazás

Nincs szavazás

2. Testületi ülés

2. Testületi ülés

A somosi önkormányzat 2. testületi üléséhez Molnár Zoltán napirend előtt kívánt hozzászólni, azonban nem kapott szót a testülettől. Ezért a 2. napirendhez kapcsolódó kiegészítését írásban az ülés kezdetén kiosztotta, melyet itt olvashatnak.

 

 

„Javaslat az önkormányzat 2011. évi költségvetésének egyensúlyát javító döntések meghozatalára” című napirendhez

 

Somoskőújfalu Község Képviselő-testülete részére a 2011. augusztus 26-i ülés anyagai között kiosztásra került „Az Általános Iskola tagintézményvezetői feladatainak az önkormányzat szempontjából költséghatékonyabb módon történő ellátása” címmel a fenti napirendi pont 2. pontjának indokolása, mely – véleményem szerint – nem tartalmazza teljes körűen a döntés várható kihatásait. Ezen oknál fogva kívánok további információkkal szolgálni a képviselő-testület tagjai részére, hogy a döntés meghozatalánál olyan szempontokat is mérlegelhessenek, melyeket az előterjesztő nem érintett.

A határozat elfogadásának a következményei lehetnek:

Előny:

A képviselő-testület által hozott döntés a fenntartó számára nem kötelező érvényű határozat. Ha a fenntartó végrehajtja is a döntésben foglaltakat, az anyagi megtakarítás csak látszólagos.

Hátrányok:

Az iskola Pedagógiai Programjából következő környezetnevelési feladatokat el kell látni, erre azonban az intézményen belül környezetnevelési végzettséggel, gyakorlattal rendelkező más személy nem áll rendelkezésre.

 

Az oktatási intézményben a két vezetői beosztás összevonása minőségbeli romláshoz vezet, mivel ezen feladatok ellátása külön-külön is teljes szakembert igényel.

 

A jelenleg záró szakaszban lévő Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által benyújtott „Svájci pályázat” keretében szakmai központokat kívánnak létrehozni minden régióban. Az Észak-Magyarországi Régió központjaként Somoskőújfalu szerepel terveik között. A központ szakmailag magas szintű működtetésére személyemben látják a garanciát. Ezen oknál fogva szakmai vezetésem alatt a somosi óvoda és iskola regionális módszertani központtá válhat - éves szinten 2-3 millió forintos svájci hozzájárulással. A tervezett határozat végrehajtásával az intézmény éves szinten ettől az összegtől és a kiemelkedő szakmai megbecsüléstől esik el.

 

A döntés meghozatala esetén az általam biztosított személyes kapcsolati tőke további előnyei is megszűnhetnek, beleértve a sikeres pályázatokat, a falunak országos és nemzetközi elismertséget hozó rendezvényeket. Egyetlen olyan személyként, aki az önkormányzattól anyagi juttatást vett fel, eddig is jóval nagyobb értékhez segítettem hozzá Somoskőújfalut, mint amennyit bármilyen címszó alatt ezidáig felvettem.

 

A határozat elfogadása rendkívül bizonytalanná teszi az erdei iskola fenntartási kötelezett-ségeinek teljesítését, mivel a pozícióvesztés komoly kihatással lesz a csoportok szervezé-sére. Jelentős különbség mutatkozik, ha az érdekelteket meghívó levelet egy helyi kis egyesület elnökeként, vagy egy regionális szakmai módszertani központ vezetőjeként írom alá.

 

További mérlegelendő tény, hogy a módszertani központoknak szakmai napokat, továbbképzéseket kell szervezniük, melyek elmaradásával az erdei iskola projekt fenntartási kötelezettségben vállaltak bizonyosan nem teljesülnek, ezzel 41 millió Ft és kamatainak visszafizetését kockáztatják a döntéshozók.

Javaslom, hogy a fentiek figyelembe vételével a képviselő-testület ne hozzon végleges határoza-tot, hanem a polgármesterhez 2011. augusztus 16-án benyújtott javaslatomnak megfelelően döntés előtt minden érintett bevonásával alakítsuk ki a falu számára legkedvezőbb megoldást.

Somoskőújfalu, 2011. augusztus 25.

Molnár Zoltán

 

 

A testületi ülés összefoglalóját Tomka István bocsátotta rendelkezésünkre.

 

2. Testületi ülés – ahogy én láttam

 

Az augusztus 26-án 13.00 órára az iskola tornacsarnokába hirdetett testületi ülést érthető okokból (nagy hőség) áthelyezték a volt határátkelő épületének egyik felújított termébe. Nagyon figyelmesen, a kezdés időpontját is 15 perccel későbbre módosíttatta valaki.

Pontban 13.15 órakor az ülés elkezdődött. A szépen kifestett helyiség dekorációját képezte a volt polgármestertől örökölt Árpád-házi családfa, a Berei Nagy Gábornétől kapott Szózat és a Himnusz keretezett képes változata, valamint az általam adományozott – Somoskőújfalu címerével ellátott – lobogó.

 

Gőz Gábor képviselő kivételével valamennyi képviselő jelen volt. A vendégek között foglalt helyet Paróczai Csaba, az iskola főigazgatója, Csengődiné Piroska bizottsági tag, Bede Imre, Molnár Zoltán, Murányi Sándor és én. Később megérkezett Magyar István is.

 

A napirendek tárgyalása előtt Molnár Zoltán kért volna szót, amit 3 igen, 2 nem és 1 tartózkodás mellett nem kapott meg, így írásban osztotta ki a személyét érintő napirendhez kapcsolódó háttéranyagot. Ezt követően elhagyta a termet.

 

A szokásos tájékoztatók felolvasása előtt néhány sorrendi változást eszközöltek a napirendi pontok tárgyalása folyamatában, M. Szabó Gyula javaslatára. A tájékoztatóból többek között megtudhattuk, hogy a Vörösmarty út hitele rendben, a Kultúrházban lezajlott a felújítás előtti feltárás, hogy Lichner András benyújtott tervezési számlái felülvizsgálata megtörtént, a Falunap előkészületei gőzerővel folynak, az LMP kivételével minden párt felé megtörtént a polgármesteri bemutatkozó, stb. Talán egy dolgot emelnék ki: a Leader közösségben Somoskőújfalut Szemerády Miklós fogja képviselni. Végül Laci bácsi kérdésére válaszolt a volt jegyző úr, amiből megtudhattuk, hogy egy nyugdíjas fogorvos látná el vállalkozás keretében a fogszakorvosi feladatokat. A pénzügyi tájékoztatóból megtudhattuk, hogy igyekeznek takarékoskodni, de az adósságokat próbálják törleszteni a folyószámlahitel terhére. Egyébként 8.348.936 Ft áll rendelkezésre az 52 milliós adóssággal szemben. Erről később kiderült, hogy igazából csak 22 millió, hiszen a Vörösmarty út hitele hamarosan központi forrásból megtérül.

 

Következtek a határozati javaslatok, amik tárgyalásánál újra nyilvánvalóvá vált, hogy ki az igazi polgármester. Elsőként mindjárt a 6. számúval kezdték, ami rögtön 7 alpontból állt. Az alpolgármester hosszú beszédbe kezdett, amiben az előző polgármester véleményét ismertette a tagintézmény-vezető kinevezésével kapcsolatban, majd kijelentette, hogy nem kívánják finanszírozni ezt a tisztséget. Egyébként is rossz híre van az iskolának, mert nem elég modern, a Pedagógiai Programot pedig meg lehet változtatni. A falu meg azért választotta meg őket, hogy rendet csináljanak. Ennek része az az intézkedés, hogy december 15-ig végezzenek el egy elemzést, és állapítsák meg, hogy jutottunk idáig. Majd újra Molnár Zoltán iránti ellenszenvének adott hangot. Molnár Zoltán tagintézmény-vezetői megbízásának megszüntetésével - a volt jegyző szerint - több ideje lesz környezeti neveléssel foglalkozni, és levonni jogi és emberi konzekvenciákat.

 

Szabó Pityu bácsi nem érti, hol az azonosság az iskolaigazgató és az Erdei Iskola vezetése között. Paróczai Csaba egy 2007-es megállapodásra hivatkozott, majd kijelentette, hogy könnyebbség az, ha van helyi vezető, de az alapítványon belül is meg lehet oldani, hiszen nekik a mindenkori testülettel kell együttműködni. Itt Murányi Sándor – mint oktatási területen igen jártas ember - kért volna szót, amit 4 nem, 2 igen ellenében nem kapott meg. Ezután elhagyta a termet. Összességében végül 6 igen szavazattal elfogadták a csomagot. Paróczai Csaba a tanévkezdés előkészületeiről beszélt. Elmondta, hogy másfél éve korrekt elszámolást sikerült kialakítani az akkori testülettel, így havonta követhetők a kimutatások. A beiratkozás során az iskolának 96 tanulója lesz, az óvodában pedig 50 körül alakult a létszám. Személyi szempontból biztosított az évkezdés, de a tárgyi feltételek nem mindenhol adottak. Sikerült ugyan szerezni egy kb. másfél millió forintos természettudományi labort, de például a focikapu balesetveszélyes. Egy listát is készített, hogy mik lennének a teendők, fontossági sorrendben. Az óvoda vezetőjének László Tímeát javasolja, az iskola vezetésével pedig saját feleségét bízná meg. Szabó Pityu bácsi végigment a termeken, és azt tapasztalta, hogy a felsős termekben NINCS pad, Salgótarjánban meg az iskolabezárások miatt raktározási gonddal küzdenek. Paróczai úr elmondta, hogy mostanra innen-onnan összeszedett padokkal sikerült berendezni a két termet. (Itt jegyzem meg, hogy arról a két új teremről van szó, ahová szeptember 1-től a felső tagozatosok fognak járni, és a szokásos évenkénti komplett felújítások helyett most csak egy tisztasági festésre futotta – úgy tudom, azt társadalmi munkában Balázs Zoltán végezte el.)

 

Ezt már én sem bírtam megállni szó nélkül, és 4 igen, 3 nem ellenében meg is kaptam. (Gőz Gábor képviselő megérkeztével teljes lett a létszám.) Elmondtam, hogy már az elmúlt évben felvettem a kapcsolatot a salgótarjáni padok raktározójával, és személyesen meg is tekintettem azokat. A padok azon túl, hogy rossz állapotban voltak, méretileg sem feleltek meg. Ezért tovább kerestem a lehetőségét a megfelelő iskolapadok beszerzésének. Így jutottam el a Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szervezetéhez, akik örömmel ajánlottak fel jó minőségű padokat. Azonban a helyszíni szemrevételezés során kiderült, hogy a padok kisméretűek – 1-2. osztályos tanulóknak valók. Így megegyeztünk, hogy a rosszabb állapotú, azonban nagyobb méretű 13 db tanulóasztalt szállítanánk el. Ez tudomásom szerint meg is történt (csak a felújítása nem). Egyébként ez ideiglenes megoldás lett volna, mert éppen Molnár Zoltán járt közben a minisztériumban az iskola felújításával kapcsolatban. Hozzászólásomra nem reagáltak.

 

Gordos Andrea intézett még kérdést Paróczai úrhoz, mégpedig hogy mikor derült ki, hogy nincs pad, és ki ezért a felelős. (Ezzel a kérdéssel nekem két fő problémám is van: az első az, hogy ez augusztus 26-án, 3 munkanappal a tanévkezdés előtt hangzik el; a második az, hogy bizonyára elfelejtette a képviselőasszonyt azt a 2010. december 17-i testületi ülést, ahol mint az előző képviselő testület tagja megszavazta a 2011-es munkatervet, amiben 5. napirendi pontként a júniusi ülésre ez a téma volt tervezve. Továbbá elfelejthette, hogy idén május 2-án szintén testületi ülésen 1.000.000 Ft-ot állítottunk be tanterem felújításra. Az „új kovász” előtt mindig ez volt a természetes: november-decemberben betervezzük, júniusban részletesen megvitatjuk, július-augusztusban pedig kivitelezzük. Hogy a képviselő-asszony nem emlékszik, azon nem csodálkozom, hiszen már három hónapja is van, hogy utoljára szó volt erről. Azt viszont furcsállom, hogy a volt jegyző úr sem emlékszik, hiszen ő évekig vezényelte ezt a ritmust.)

 

Következett a 2. napirendi pont: a Somosi Bűnmegelőzési Központtal történő együttműködési megállapodás tárgyalása. Az alpolgármester úr javasolta, hogy az éves keret függvényében támogassák azt. 7 igennel elfogadták. Térfigyelő rendszer pályázat szintén 7 igennel elfogadva. (Előtte Nóri néni szólt valamit, de annyira mórikálta magát, hogy semmit sem értettem belőle.)

 

3. pont a Művház felújítására vonatkozó pályázati módosítási kérelem volt. Így a teljes lehívható összeg 41 millió forint lehet. Nóri néni kérdését most majdnem egészében értettem: műszaki megbízott (külsős) miért nincs? Tóth úr elnézően válaszolta, hogy van. (Az előző ülésen szavazták meg.) Nóri néni: Akkor elnézést...

 

4. pont a Sport Büfé bérleti díjának csökkentésére Lipták Zoltán által beadott – meglehetősen gusztustalan – kérelem volt. Az alpolgármester úr rögtön kiadta itt is az ukázt: tiszta helyzetet kell teremteni, nem javasolja a csökkentést. Szabó Pityu bácsi javasolta, hogy hagyják figyelmen kívül a beadványt, legfeljebb újra kiírják a pályázatot. Egyhangúan elutasították a kérelmet.

 

5. pont a tekepálya felújítási kérelme volt. Az alpolgármester úr nem biztos benne, hogy valósak a tekéző bevételei. Nóri néni: Én – mint Angyal Eleonóra – ilyen helyzetben nem járulok hozzá a felújításhoz! A kérelem egy tartózkodás mellett elutasítva.

 

Következő pont a felső tagozatos gyerekek néptánc oktatásának támogatása volt. Nóri néni: A művészeti iskola.... miért .... ? Laci bácsi: felkérés alapján nem-e vállalná valaki az oktatást olcsóbban, mert ő egyszer-kétszer már látta, hogy megy ez: ott van egy magnó meg néhány gyerek... Magyar István kért szót és 6 igen, 1 nem arányában meg is kapta. Magyar István: nem kell külön pénz, a Civil támogatási keretből megoldható. Laci bácsinak egy focis példát mondott. Minden gyerek tud focizni, mégis szakedzők foglalkoznak velük – már akik komolyan gondolják. Lehet úgy dönteni, hogy csináljuk, akkor kell szakember. Ha meg úgy döntünk, hogy nem csináljuk, akkor nem kell szakember. A volt jegyző úr szerint kellenek a csoportok majd a felújított Kultúrházba is. Az alpolgármester úr rögtön kontrázott: kellene itt mindenkinek minden! A polgármester próbált a sarkára állni, és azt mondta, hogy ezt a pénz ő már korábban megígérte, és most is támogatja a kérelmet. Szabó Pityu bácsi is szót kért, és ő is támogatásáról biztosította a táncosokat. Végül M. Szabó Gyula és Angyal Eleonóra NEM szavazatával, a többiek támogatása mellett, 5:2 arányban megszavazták. Előtte talán még az alpolgármester úr keltette a feszültséget a kifizetés technikája körül. De a volt jegyző úr három-négy megoldási javaslatot is tett. (Egyébként 80.000 forintról van szó, mert a nagyságrendekkel nagyobb ruhaköltséget például a Somosi Kultúráért Egyesület állja.)

 

Talán ekkortájt rendelt el egy kis szünetet az alpolgármester úr. Utána szó volt még két alakuló egyesület névhasználati engedélyéről – mindkettőt 7 igennel fogadták el. Aztán egy küzdősport oktató kérelmét tárgyalták. Ő somosi gyerekek oktatásához kérné a tornacsarnokot kedvezőbb bérleti feltételekkel, amíg be nem indulnak. Laci bácsi: szar helyzetben van a költségvetés, de somosi gyerekekről van szó. Tóth úr: inkább ott üssék egymást, mint a buszmegállókat verjék szét. Végül M. Szabó Gyula NEM szavazatával együtt 6:1 arányban döntöttek a 3.000 Ft/alkalom díj mellett.

 

Ezt követően került sor az általam felajánlott kiállítási rendszer adományozására vonatkozó ajánlat megtárgyalására. Dr. Tóth elővezette az egyébként írásban benyújtott anyagot, mely röviden a következőket tartalmazta: a kiállítási vitrinekből, paravánokból álló együttes egy fél-Európát bejárt kiállítás alapja volt, mely saját tulajdonomat képezi. Jelenlegi értéke kb. egymillió forint. Annak idején saját költségemen szállíttattam Somosra a budapesti raktárból, azon elgondolásból, hogy egy falumúzeum vagy egyéb kiállítóhely létrehozását segítsem, még az összeállításhoz is felajánlva ingyenes közreműködésemet. Most azt kértem a képviselő testülettől, hogy jelezzék, igényt tartanak-e felajánlásomra. Amennyiben válaszuk pozitív, kérem, hogy az adományozást hivatalosan dokumentáljuk, amennyiben nincs szükségük a felajánlásra, úgy saját telephelyemen tárolnám a további felhasználásig. Az alpolgármester úr véleménye szerint jelenleg nincs rá szükség, de amint úgy alakul, akár bérbe is veszik. A szavazás során a testület tagjai valamennyien úgy gondolták, hogy nincs szükség a felajánlásomra. Pozitívumként említeném Tóth úr ígéretét, miszerint az általam megjelölt helyre szállíttatja az installációs rendszert.

 

A 13. pont a Falunap végleges programjának jóváhagyása volt. Itt éreztem némi bizonytalanságot, amit az is igazolt, hogy csütörtök estére tették a végleges megbeszélést. Valószínűleg azért estére, mert napközben szeretnének részt venni az ünnepélyes tanévnyitón, aztán pedig megcsodálni a felújított osztálytermeket.

 

Az Egyebek napirendi pont után zárt ülés következett, ahol többek között a volt jegyző úr végre megbízást adhatott a legújabb jegyzőnek.

 

Köszönöm türelmüket.

 

Tomka István